شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۸۲/ع/۴۰۲ و۲۸۳/ع/۴۰۲

 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ الی ۲۰/۰۸/۱۴۰۲  به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰تاریخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۲ بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۴۰۰۵۷۰-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

 

ردیف شماره مناقصه شرح مناقصه مبلغ و نوع تضمین(ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی) (ریال) تاریخ و ساعت افتتاح پاکات محل افتتاح پاکات
۱ ۲۸۲/ع/۴۰۲ اجرای عملیات تامین برق متقاضیان نهضت ملی مسکن سایت ۱۷هکتاری شهر فردوس(فاز۲تا۵) ۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲

 ساعت ۸ صبح

 

 

خراسان جنوبی – بیرجند – سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی_

سالن جلسات

۲ ۲۸۳/ع/۴۰۲ تهیه و تامین کلیه کالاها، لوازم و ابزارآلات و مصالح موردنیاز و اجرای عملیات تامین برق روستای دوبشک شهرستان نهبندان ۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰

 

روابط عمومی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۶۰۰۹۱۲
شناسه انتشار: ۶۲۱۱
شماره م / الف: شناسه آگهی: ۱۶۰۰۹۱۲
شناسه انتشار: ۶۲۱۱
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
شماره نامه: ۲۸۲۲۸۳
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۱۵