شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقصه عمومی شماره ۲۷۳ /د/۴۰۲ و ۲۷۴/د/۴۰۲

 

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی نسبت به برگزاری مناقصه به شرح جدول ذیل از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.داوطلبان میتوانند برای دریافت اسناد از تاریخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲ الی ۲۹/۰۷/۱۴۰۲ به سایت http://www.setadiran.ir مراجعه و اسناد را دریافت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را مطابق شرح مندرج در اسناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰تاریخ ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ بارگذاری نمایند.درصورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن۳۲۴۰۰۵۷۰-۰۵۶ اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

 

ردیف شماره مناقصه شرح پروژه مبلغ و نوع تضمین(ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی) (ریال) تاریخ و ساعت افتتاح پاکات محل افتتاح پاکات
۱ ۲۷۳/د/۴۰۲ خرید انواع چراغ خیابانی LED ۴.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ روزچهارشنبه

۱۰/۰۸/۱۴۰۲

ساعت ۸ صبح

خراسان جنوبی – بیرجند – سایت اداری-

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی_

سالن جلسات

  ۲ ۲۷۴/د/۴۰۲ خرید کابل خودنگهدار۲۵+۲۵+۵۰×۴ ۵.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

 

روابط عمومی

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 

شناسه آگهی: ۱۵۸۶۱۸۳
شناسه انتشار: ۶۰۴۱
شماره م / الف: 

 

سازمان: شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی
شماره نامه: ۲۷۳۲۷۴
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۷/۲۳