آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

«آب امانتی است الهی ، پس با صرفه جویی در آن، امانتداری صالح باشیم.»

 

شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد:

مناقصه « خرید لوله پلی اتیلن تک لایه ۱۰۰ تن»

از طریق سامانه تدارکات الکترونیک برگزار نماید. تأمین کنندگان متقاضی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده شرح کامل آگهی مناقصه به سایت شرکت به نشانی www.abfa-khj.ir  و یا به سامانه تدارکات الکترونیک دولت                             http://setadiran.ir  و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

مهلت دریافت اسناد از تاریخ: ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ تا ساعت ۱۴ظهر مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲

دفتر حقوقی و  قراردادها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی

 

 

شناسه آگهی: ۱۵۰۳۴۸۱
شناسه انتشار: ۳۸۴۱
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳