🔹 شجریان نماد ادبیات و موسیقی ایران بود.

🔹 مرحوم شجریان جایگاه خاصی در موسیقی ایران داشته و دارد و یکی از ویژگی های عمده و مهم ایشان این بود که حلاوت ادبیات را با شیرینی موسیقی را ترکیب کرد و بخش قابل توجهی از ماندگاری ادبیات ایران هم ادبیات کلاسیک و هم معاصر با منوسیقی استاد شجریان در جان مردم جای گرفت

🔹مردم از دو گوش صدای شجریان را می شنیدند هم از طریق آوای موسیقی او و هم از طریق حلاوتی که شعر و ادبیات ایران داشت

🔹 انتخاب های او و فرصتهایی که ارتباط مردم با پیام ها نکات محتوایی و حکمت ادبی ایران وجود داشت از طریق آواز و موسیقی او به دل مردم را می یافت.