امام خامنه‌ای: شهریار یک شخصیت نظیف و پاکیزه و دارای خصال برجسته‌ی اخلاقی بود. یک انسان متواضع، حق پرست، پارسا، صمیمی و صادق بود که حاضر نشد کالای شعرش را به کسی بفروشد؛ در زمان حیاتش، به اوج شهرت رسید اما تسلیم درخواست طاغوت نشد.