#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

وقتی یک ایرلاین که در خراسان جنوبی آنهم با هواپیمای کوچک باظرفیت کم به بهانه های عجیب کل پروازها نوروزی را قطع می کند و مسولان سکوت می کنند . یعنی این بی توجه ایی تاریخی به پروازهای خراسان جنوبی همچنان هست و خواهد . تاکنون هر چه بوده از مسولین حرف بوده و بس در باب پروازها . جای تعجب است بعداز استان شدن با این مسولین پیگیر که نتوانسته اند مشکل پرواز یک فرودگاه را حل کنند . استان بر مدار خود حرکت می کرده است این هم از عجایب خراسان جنوبی است .

پروازهای خراسان جنوبی بر مدار کنسل شدن