کمتر از یک هفته به شروع تیرماه باقی مانده و هنـــــوز برنامه پرواز یکی از شرکت های هواپیمایی در مسیر بیرجند – تهران و بالعکس نامشخص است !!

کمتر از یک هفته به شروع تیرماه باقی مانده و هنوز برنامه پرواز یکی از شرکت های هوایپمایی در مسیر بیرجند – تهران – بیرجند نامشخص است !! و مردم سرگردان هستند و نمی توانند برای آمدن به استـــــان یا سفر به پایتخت برنامه ریزی کنند ! این رویه ماه هاست که ادامه دارد و منحصر به تیــــرماه سال جاری نیست. آیا سرگردانی اقشار مختلف مردم اعم از سرمایه گـــــذاران ، بیماران ، مهندسان ، کسبه و حتی مدیران استان ، و نیاز ضروری مردم استــــــــان به استفاده از پـــــــرواز برای تردد به پایتخت ، توهین به شان مردم شریف استان نیست ؟
آیا پروازهای فرودگاه بیرجند در شان مردم استان است ؟