معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: سال‌هاست که بیماری فلج اطفال در خراسان جنوبی دیده نشده و تمام موارد ابتلا مربوط به اتباع خارجی است.

مجید شایسته از اخذ گواهینامه حذف سرخک و سرخجه توسط جمهوری اسلامی ایران از طرف سازمان جهانی بهداشت گفت و ادامه داد: بیماری فلج اطفال در میان کودکان خراسان جنوبی وجود ندارد  و موارد ابتلا مربوط به اتباع است که به دلیل مرز مشترک از کشورهای افغانستان و پاکستان وارد استان می‌شوند.

وی با بیان اینکه بیماری‌های کزاز بند ناف نوزادی و فلج اطفال در مرحله ریشه کنی است، افزود: واکسیناسیون، نقش مهمی در ریشه کنی فلج اطفال دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: با پوشش برنامه واکسیناسیون در خراسان جنوبی، والدین نگران ابتلای کودکشان به فلج اطفال، دیفتری، کزار، سیاه سرفه و  سرخک نیستند.

وی با بیان اینکه بیماری آبله نیز سال‌هاست که ریشه کن شده است، اظهار کرد: به دلیل انجام واکسیناسیون روتین و کمپین‌های واکسیناسیون فلج اطفال، اکنون انتقال بیماری فلج اطفال وجود نداشته و بیماری فقط در دو کشور افغانستان و پاکستان گزارش شده است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور