فراخوان مناقصه یک مرحله‌ای

شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر ناحیه صنعتی مود  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۰۱۲۹۸۰۰۰۰۰۸ به شرکت دارای رتبه‌بندی از سازمان برنامه و بودجه کشور در رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه واگذار نماید.

۱- مشخصات کار: اجرای زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر ناحیه صنعتی مود به مساحت حدود ۲۵۰۰۰ مترمربع

۲- میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ ۳.۰۶۶.۴۵۵.۴۱۶ ریال(سه میلیارد و شصت و شش میلیون و چهارصد و پنجاه و پنج هزار و چهارصد و شانزده ریال) می‌باشد که می‌بایست به‌صورت یک یا ترکیبی از تضمین‌های موضوع‌بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ماده ۴ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مورخه ۲۲/۰۹/۹۴ مصوب هیأت محترم وزیران ارائه گردد. در صورت انتخاب وجه نقد مبلغ می‌بایست به حساب شماره ۴۰۰۱۱۰۹۸۰۶۳۷۶۴۰۶ با شماره شبا۳۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۹۸۰۶۳۷۶۴۰۶ IR  و شناسه واریز ۹۶۹۲۹۴۷۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۹۴۷۲۰ نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نام شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی واریز گردد.

۳- مبلغ برآورد: ۶۱.۳۲۹.۱۰۸.۳۱۳ ریال(شصت و یک میلیارد و سیصد و بیست و نه میلیون و یکصد و هشت هزار و سیصد و سیزده ریال) از محل اعتبارات منابع داخلی(نقدی) شرکت شهرک های صنعتی خراسان جنوبی می باشد. این قرارداد تعدیل دارد. شاخص مبنای پیمان سه ماهه سوم ۱۴۰۱ می باشد.

۴- مدت اجرای کار: سه ماه

۵- آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادها: روز یکشنبه ۱۴/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۰ می‌باشد و پیشنهادهای واصله روز دوشنبه ۱۵/۱۲/۱۴۰۱ ساعت۱۰:۰۰ صبح در محل سالن کنفرانس شرکت به نشانی بیرجند- خیابان شهید محلاتی- خیابان هفتم تیر- شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی، بازگشایی خواهد گردید.

۶- قیمت اسناد مناقصه: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‌باشد که به‌حساب شماره به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی بشماره ۴۰۰۱۱۰۹۸۰۴۰۱۹۹۵۸ با شماره شبا ۸۲۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۱۰۹۸۰۴۰۱۹۹۵۸ IR و شناسه واریز ۳۲۶۱۰۹۸۸۰۲۹۴۷۲۰۸۱۱۲۰۰۰۰۰۴۰۰۰۰۰  نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نام شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان جنوبی واریز و رسید آن همزمان با تحویل اسناد به دبیرخانه شرکت تحویل گردد.

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می‌شود جهت اعلام آمادگی، ارائه سوابق اجرایی و خرید اسناد مناقصه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ به سایت www.setadiran.ir مراجعه فرمایند.

شناسه آگهی: ۱۴۵۴۰۹۱
شناسه انتشار: ۱۱۱
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت شهرک های صنعتی
شماره نامه: ۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹