🔸این زمین لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین بزرگی: ۳.۶ ساعت ۱۵:۲۰ امروز حوالی ۲۸ کیلومتری خوسف و ۴۱کیلومتری بیرجند رخ داد.
🔸گزارش از خسارات تا کنون گزارش نشده و خسارت خاصی نداشته ایم .