رئیس شواری شهر بیرجند گفت: براساس آیین نامه انتخاب شهرداران به سازمان بازرسی و استاندار خراسان جنوبی طی نامه‌ای اعلام می‌شود که باقی ماندن شهردار بیرجند می بایست صلاحیت شهردار بیرجند بررسی شود.
 امروز وکلای مردم در پارلمان شهری بیرجند (شورای شهر) برای ماندن یا رفتن شهردار مرکز استان تصمیم گیری کردند.

رهاورد این جلسه مهم و حساس که ۴ نفر از اعضای شورای شهر آن ترک کردند و پنج نفر باقی مانده به بررسی آیین نامه انتخاب شهردار در شهرهایی که بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد بیش از یک ساعت پرداختند، این بودن که ماندن شهردار غیر قانونی است و مراتب نیز به سازمان بازرسی و استانداری خراسان جنوبی اعلام خواهد شد.

 رضاحسنی صفت، رئیس شورای شهر بیرجند در مورد جلسه امروز ، اظهارداشت: در جلسه امروز شورای شهر بیرجند به موضوع ماندن و یا رفتن شهردار بیرجند به طور مفصل و بیش از یک ساعت پرداخت شد.

وی به آیین نامه انتخاب شهرداران مراکز استان و شهرهایی که بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند اشاره کرد و ادامه داد: براساس مفاد این آیین نامه باید شهردار مراکز استان و نقاطی که بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند باید ۷ سال سابقه مدیریت میانی داشته باشد که مهدی بهترین شهردار بیرجند سابقه مدیریتش کمتر از یک سال است.

وی تصریح کرد: با توجه به مفاد این آیین نامه به سازمان بازرسی و استاندار خراسان جنوبی طی نامه ای اعلام می شود که باقی ماندن شهردار بیرجند در این سمت غیر قانونی است و باید گزینه جدید مدنظر قرار گیرد.

رئیس شورای شهر بیرجند، با بیان این که ۴ نفر از اعضای شورا که مخالف عزل شهردار بیرجند بودند امروز جلسه را ترک کردند، افزود: این جلسه با حضور پنج نفر از اعضا برگزار شد و چون همه اعضا نبودند تا رای گیری برای عزل شهردار انجام شود مراتب به سازمان بازرسی و استانداری خراسان جنوبی طی نامه‌ای اعلام می‌شود.

حسنی صفت خاطرنشان کرد: اگر همه اعضای بودند و رای گیری انجام می‌شد باید شهردار را عزل می‌کردیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور