مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: زبان شیرین و دیرین فارسی بهترین سرمایه ملی و هویّت ما ایرانیان است.
، شب شعر “حکیم سخن” به مناسبت بزرگداشت فردوسی و روز پاسداشت زبان فارسی، در محل موسسه فرهنگی و هنری عرفان برگزار شد.
ناصر نبی زاده در این شب شعر، با بیان این که زبان یک ملت، دربردارنده گنجینه هویتی، فرهنگی، تاریخی، گفتمانی، و تمدنی مردمان یک سرزمین است، ادامه داد: این زبان است که زیباییِ هنر را در چیدمان واژگان و آهنگ سخن متبلور می‌سازد و هم آداب و سنت‌ها و باورها و مناسک و شیوه زیست آدمیان را برای سایر جوامع بازگو می‌کند.
وی با تاکید بر این که زبان شیرین و دیرین فارسی بهترین سرمایه ملی و هویّت ما ایرانیان است، خاطرنشان کرد: این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است؛ همین گوهر گرانسنگی که فردوسی می گوید عجم را با آن بها داده و قدر و قیمت بخشیده است.
نبی زاده با اشاره به این که بی تردید زبان فارسی ، مدیون تلاش شگفت حکیم ابوالقاسم فردوسی ، بزرگترین شاعر حماسی سرای ملی ایران است، عنوان کرد: معماری حکیمانه او در برپایی کاخی رفیع از نظم در زبان فارسی ، چنان محکم و استوار قامت افراشته است که در گذران قرون و اعصار از باد و باران و فرسایش مصون مانده ، بر تارک فرهنگ اسلامی و ایرانی درخشیده و نام آن شاعر گران مایه را برای همیشه زنده نگه داشته است.
وی پاسداشت زبان فارسی را وظیفه همه نهادها دانست و افزود: حفظ و پاسداشت زبان فارسی زیربنای بقای فرهنگ ایرانی است و در سطح سیاسی و بین المللی هم ، این ادبیات ماست که هویت ما را به طور مستمر در سطح کلان محفوظ داشته است .

دکتر بهنام فر، از اساتید ادبیات در استان نیز با بیان این که فردوسی با هوشمندی فرهنگ ایران قبل اسلام را با اسلام آشنا و به بعد از اسلام منتقل کرد، ادامه داد: این شاعر بزرگ اجازه نداد زنجیره فرهنگی اسلامی و ایرانی مجزای از یکدیگر باشند.، به گونه ای که در شاهنامه از یک طرف داستان پیشینیانی ایرانی را می خوانیم و از سوی دیگر فرهنگ اسلامی و حب پیامبر و آیاتی از قرآن را مشاهده می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در تاریخ ایران، افراد بسیاری عالم بودند اما حکیم نبودند، زیرا که علم در جانشان نفوذ نکرده بود، اما فردوسی ۳۰ سال عمر و زندگی خویش را فدا می کند تا این رسالت فرهنگیرا به سرانجام برساند.
به گفته وی عده ای فردوسی را به عنوان شاعر عارف نمی شناسند این در حالیست که در جای جای شاهنامه رگه های تفکر و مفاهیم عرفانی با زبانی بسیار ساده همچون مقام رضا به خواست پروردگار را می توان دید.
گفتنی است در این مراسم تعدادی از شعرای استان به شعرخوانی و حسین عباس زاده به نقاله خوانی پرداختند.