ورود استاندار خراسان جنوبی به طبس برای استقبال از رئیس جمهور