همیشه در ارکان قدرت یک منطقه در کنار قانون و مدیران نخبه منطقه ای یک رکن درسایه سوم است که رکن و عامل نانوشته می تواند تاثیرات مثبت و منفی فروانی داشته باشد که می تواند شامل افراد با نفوذ – سرمایه داران – افراد رییش سفید و و ابستگان سیاسی و دولتی که در خودت منطقه کار می کنند و نمی کنند . این رکن سوم در خراسان جنوبی طی سالیانی که بوده است نشان داده که صرفا منافع وابستگان خودشان مهمتر است و مردم در ردیف اخر قرار دارند جالب است که از پایین ترین فرد وابسته به این افراد دنبال منافع شخصی و و ابستگان می باشد و به راحت ترین شکل ممکنه می توان در تصمیمات اداری و غیر اداری این را شاهد بود و دید چگونه از بالاترین عناصر مدیریتی در استان تا پایین ترین این عناصر مغلوب این رکن هستند

 

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور