روز قدس شهر اسدیه_ شهرستان درمیان

#روز_قدس
#طوفان_الاحرار
#فلسطین