روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نماینده روابط عمومی ها وزارت جهاد در دیدار وزیر کشاورزی بود این مهم برای اولین بار در تاریخ دیدارهای روابط عمومی های وزارت جهاد کشاورزی و شرکت ها و معاونت های تابعه این وزرات رقم می خورد . روابط عمومی های خراسان جنوبی در دولت سیزدهم به انسجام و هماهنگی قابل قبولی رسیده اند

*نشست مقام عالی وزارت آقای دکتر ساداتی نژاد با مدیران روابط عمومی های معاونت ها، سازمان ها، موسسه ها و شرکت ها*

🔻در این نشست آقایان دکتر رضازاده مشاور وزیر و رییس مرکز روابط عمومی، دکتر حایک مدیرکل دفتر وزارتی، دکتر محمدی معاون توسعه و مدیریت منابع حضور داشتند. حامد عارفی نیا رییس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی به نمایندگی به بیان دیدگاه روابط عمومی های وزارت جهاد کشاورزی پرداخت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور