جناب آقای شهردار ،تیم همراه و شورای شهر اگر پروژه های بزرگ که انجام داده ایدبرایتان قانع کننده بوده است و ثبت در تاریخ شهر و ایضا رزومه شما شده است .اندکی به خورده کار های شهری ،شهر بیرجند بپردازید شاید کارهای کوچک که در راه آسایش مردم است شما را از نظر روحی ، رزومه ایی و تبلیغاتی قانع نمی کند . یک نمونه کوچک می گوییم در شروع کار مابین میدان موسی ابن جعفر ،شهیده فهمیده ،شهید مصطفی خمینی، تا انتها کارگران و مسیرهای مربوطه چیزی به اسم پیاده رو نیست ، اگر به ساحت شریفتان بر نمی خورد و کلاه پروژه های بزرگ از سر مبارکتان تکان نمی خورد اندکی پیگیری کنید!!!