مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: امسال با اجرای ۲ هزار و ۲۸۵ هکتار آبیاری نوین در اراضی کشاورزی، این استان رتبه سوم کشوری را تا پایان شهریور ماه کسب کرد.

“اکبر محمدی” کرد: اعتبار هزینه شده برای اجرای این سطح بیش از ۴۲ میلیارد تومان است.

وی افزود: به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم‌فشار حداکثر ۱۵ میلیون تومان و به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار حداکثر ۴۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۳۷ هزار و ۳۰۵ هکتار از اراضی کشاورزی این استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است.

وی افزود: همچنین در حال حاضر ۱۱ هزار هکتار پروژه سامانه‌های نوین آبیاری در استان در حال اجراست.

محمدی اظهار داشت: خراسان جنوبی به لحاظ پروژه‌های در حال اجرا و عملکرد کل سامانه‌های نوین آبیاری رتبه اول را تا پایان شهریور امسال در سطح کشور کسب کرده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور