دستگاه اکسیژن ساز ۴۰۰ لیتری در بیمارستان شهید آتش دست شهرستان نهبندان نصب و راه اندازی شد.

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: این دستگاه به ارزش حدود ۲ میلیارد راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان نهبندانتومان به همت خیرتهرانی خریداری و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند قرار گرفت که روز گذشته نصب و راه اندازی شد.

 

دکتر دهقانی افزود:این دستگاه برای درمان تمام بیماران به ویژه بیماران مبتلا به کرونا ویروس کاربرد دار