#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

درمان بیماری‌های غیر خونی با سلول‌های بنیادی دندان شیری

ذخیره سازی سلول‌های بنیادی دندان شیری به درمان بیماری‌های غیرخونی مانند بیماری‌های عصب، عضله، استخوان و غضروف کمک می کند.

 

بهنامیان مدیر بانک خون بند ناف جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: یکی از منابع بافت سلول‌های بنیادی در بدن هر فرد دندان شیری است، دندان شیری در دوره‌ای از زندگی انسان ایجاد و سپس به صورت طبیعی از بدن جدا می‌شود و به عنوان یک منبع سلول‌های بنیادی قابل نگهداری است.

او گفت: در حال حاضر محققان در پژوهشگاه رویان توانسته اند سلول‌های بنیادی پالپ دندان شامل رگ‌ها و اعصاب دندان را جداسازی کنند.

بهنامیان گفت: دندان شیری یک منبع جدیدتر سلول بنیادی است، در حال حاضر مردم تا حد زیادی با ذخیره سازی خون بند ناف آشنا شده اند و ارائه این خدمت شناخته شده است و پالپ دندان شیری هم یک خدمت جدیدتر نسبت به خون بند ناف در زمینه سلول‌های بنیادی است.

مدیر بانک خون بند ناف جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: ذخیره سلول‌های بنیادی دندان شیری از سال آینده در خراسان جنوبی کلید خواهد خورد.

بهنامیان مدیر بانک خون بند ناف جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: سلول‌های بنیادی که از دندان شیری استخراج می‌شود از نوع سلول بنیادی مزانشیم است و نه سلول بنیادی خون ساز و این نوع سلول بیشتر برای درمان بیماری‌های غیرخونی مانند بیماری‌های عصب، عضله، استخوان و غضروف مناسب است.

او گفت: با دانش فنی استخراج شده، امکان ذخیره سازی سلول بنیادی پالپ دندان شیری در رویان وجود دارد وشرکت رویان به زودی وپس از دریافت مجوز‌های لازم، خدمات ذخیره سازی پالپ دندان را ارائه خواهدکرد.

بهنامیان گفت: از این رو هر یک از انواع سلول‌های بنیادی از جمله سلول بنیادی جنینی و سلول‌های بنیادی بزرگسال دارای اهمیت و کارکرد مخصوص به خود هستند.

مدیر بانک خون بند ناف جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی گفت: از دیگر تفاوت‌های سلول‌های بنیادی پالپ دندان شیری با سلول بنیادی خون ساز خون بند ناف، تعداد کمتر سلول‌های بنیادی در این منبع است.