دکتر مجید زارع بیدکی، استاد میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، توسط دانشگاه وگنینگن هلند به عنوان استاد راهنما در دوره دکتری تخصصی در حوزه توسعه کاربرد شبیه سازهای دیجیتال در علوم زیستی انتخاب گردید.

،دانشگاه وگنینگن هلند یکی از دانشگاه های اروپایی پیشرو می باشد که در زمینه توسعه فناوری های شبیه سازی مانند واقعیت توسعه یافته و متاورس در حوزه علوم زیستی پژوهش می کند.

دعوت تیم تحقیقاتی دانشگاه وگنینگن از دکتر زارع به دلیل سابقه فعالیت های علمی، تحقیقاتی و فناورانه ایشان در بکارگیری تکنولوژی های دیجیتال آموزشی بوده است. امید است با توسعه همکاری های بین المللی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه، شاهد توسعه پژوهش در آموزش پزشکی و نیز گسترش فرهنگ بکارگیری از فناوری های دیجیتال آموزشی در دانشگاه باشیم.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور