با حکمی از سوی دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، دکتر نرجس اکبری، رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به عنوان عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی دندانپزشکی کشور منصوب شد.

 در این حکم آمده است:

تحول و نوسازی در نظام آموزشی و علمی کشور یکی از مهمترین وظایف معاونت آموزشی محسوب می‌شود. از آنجا که امر سیاستگذاری و برنامه ریزی از ارکان مهم در راستای دستیابی به اهداف عالیه این ماموریت حیاتی به حساب می آید، بدینوسیله با عنایت به دانش، تجربیات و تعهد در خور تحسین سرکارعالی و با توجه به پیشنهاد دبیرخانه آموزش دندانپزشکی و تخصصی به موجب این حکم به مدت ۲ سال به عنوان “عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی دندانپزشکی” منصوب می شوید.

امید است با اتکال به الطاف ایزد منان، همکاری تمامی اعضای محترم این شورا و همچننی هماهنگی نزدیک با معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در توسعه آموزش دندانپزشکی کشور کوشا و موثر واقع شوید.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور