🔸برخورد شدید دو دستگاه خودرو ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه امروز ۲۶ آذر به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی بیرجند اعلام شد.

🔸ستاد فرماندهی سریعا تیم عملیاتی ایستگاه دو را به محل حادثه واقع در بلوار پیامبر اعظم حدفاصل سه راهی بند امیر شاه و میدان سراب اعزام کرد.

🔸در این حادثه خودرو L90 که در مسیر شرق به غرب در حال حرکت بود، به علت نامعلوم پس از برخورد با تیر برق وسط بلوار ،واژگون و به لاین مخالف منحرف شده و با خودرو پژو برخورد کرد.

🔸تیم عملیاتی بمحض رسیدن پس از ایمن سازی و قطع برق خودرو ها اقدام به رهاسازی راننده خودرو L90 کردند و مصدوم را تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور