دومین یادواره شهدای منتسب به استانداری، فرمانداری ها، بخشداری ها، شهرداری ها و ثبت احوال خراسان جنوبی

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور