دو دستگاه اجرایی در خراسان جنوبی به دلیل ترک فعل به دستگاه قضا در خصوص راه اندازی مرکز نگهداری معتادین متجاهر خبر داد.

طالبی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به مهلت یک ماهه به دستگاه ها برای راه اندازی مرکز نگهداری معتادان متجاهر گفت: اکنون پس از یک ماه این مصوبه را از دستگاه های متولی مطالبه کردم که یک سری اقدامات انجام شده، اما این مرکز هنوز تکمیل نشده است.

او افزود: در این زمینه دو دستگاه‌های متولی برای ترک فعل مدیران به دستگاه قضا معرفی شدند که امیدواریم دستگاه قضایی اقدام لازم را انجام دهد.

طالبی بیان کرد: ضمن احترام برای مدیران از قوانین و ضوابط کوتاه نمی‌آییم و انتظار داریم مدیران قوانین و ضوابط را به هنگام اجرایی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه معتادین متجاهر در خراسان جنوبی خیلی معدود هستند، عنوان کرد: همین تعداد معدود هم برای ما اهمیت دارد و نباید در انظار عمومی اقدام به استعمال مواد مخدر و یا سایر آسیب‌های اجتماعی کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور