آیت الله رییسی ریاست محترم جمهوری در انتخاب استانداران به خراسان جنوبی ظلم تاریخی شده است – استانداران در این استان محک زده می شوند و آب دیده شده و می روند – گروه ها سیاسی و سهم خواهان اینجا را حیاط خلوت کرده اند – هرچه تازه کار و بی تجربه بوده در استانداری شده است سهم استان – از فرزندان این استان تا کنون به دلیل لابی گری ها کسی استاندار نشده

ریاست محترم جمهور این روزها خراسان جنوبی عدالت تدبیر و عمل شما را می خواهد