دکتر طوبی کاظمی معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  با بیان اینکه انتخابات حق هر فرد برای تعیین سرنوشت مردم برای اداره کشور است بیان داشت:

◽تفاوتی که انتخابات امسال با سال های قبل دارد این است که ما دراین انتخابات شرایط ایران را در هر منطقه و دنیا تثبیت می کنیم و مجدد بیعت خودمان را با امام راحل اعلام می نماییم.

◽معاون تحقیقات دانشگاه در ادامه افزود: یادمان نرود که علاوه بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر وروستا را در پیش داریم که توسعه یک شهر و روستا را در پی خواهد داشت. لذا مردم به این انتخابات هم توجه کنند و افرادی را که از نظر آنها صلاحیت دارند را انتخاب کنند.