دکتر دهقانی فیروزآبادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند عنوان کرد:

⚠ بیمارستان ولیعصر بعنوان مرکز اصلی ارجاع و بستری بیماران مشکوک کرونا در بیرجند، آماده خدمت رسانی می باشد.

⚠ درمان تایید شده کرونا توسط وزارت بهداشت ارسال شده است.

 

#خراسان_جنوبی_استان_پاک

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی