استاندار خراسان جنوبی گفت: تقاضای تغییر کاربری اراضی پادگان قدیم ۰۴ بیرجند با مالکیت ارتش به کمیسیون ماده پنج رفته تا طبق قوانین و مقررات موجود کشور، بررسی و براساس آن عمل شود.

 حمید ملانوری روز شنبه در نشست بررسی اراضی پادگان قدیم ۰۴ بیرجند، فلسفه برگزاری این نشست را حل مشکل چندین ساله عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت قانونی برای حل و فصل مساله زمین‌های پادگان قدیم بیرجند استفاده کرد تا براساس آن تصمیم درست، قاطع و جدی گرفته شود.

وی تاکید کرد: همه ما باید به عنوان مجموعه‌های زیر نظر نظام برای برون رفت از مسایل، تصمیماتی درست و منطقی اتخاذ کنیم تا برای آیندگان به یادگار بماند و از آن تصمیم، به درستی یاد شود.

استاندار خراسان جنوبی افزود: براساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، بعد از طرح و بررسی موضوع اراضی پادگان ۰۴ بیرجند از ابعاد مختلف، تقاضای تغییر کاربری این اراضی با مالکیت ارتش به کمیسیون ماده پنج رفته تا طبق قوانین و مقررات موجود کشور، مورد بررسی قرار گیرد و براساس آن عمل شود.

وی با تاکید بر اینکه سند این زمین به نام ارتش صادر شده است گفت: بر همین اساس، طرف حساب این کمیسیون ارتش است نه اداره کل راه و شهرسازی و ارتش می‌تواند وکالت زمین‌ها را به اداره کل راه و شهرسازی واگذار کند.

ملانوری درخصوص معافیت‌های ماده ۱۰ ادارات دولتی و سایر موارد از پرداخت سهم شهرداری‌ها نیز گفت: اگرچه در این کمیسیون طرف حساب پرونده، ارتش است اما معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مکلف است نسبت به استعلام از وزارت کشور در این خصوص اقدام کند.

وی تصریح کرد: طبق تصمیم اتخاذ شده در این جلسه چنانچه براساس قوانین موجود سهمی به شهرداری نیز در این کمیسیون تعلق گرفت، باید پرداخت شود تا در عمران و آبادانی شهری نظیر توسعه فضای سبز و بهسازی معابر هزینه شود.