#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

در بیست و نهمین جشنواره کشوری دانشجوی نمونه که دوشنبه سیزدهم تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار گردید دکتر خیرالنساء رمضانزاده، دکترای برنامه ریزی درسی از دانشگاه بیرجند، به عنوان یکی از دانشجویان نمونه تقدیر شد.