آگهی مزایده عمومی (یک مرحله ای)

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد مکان بوفه های دانشگاه را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب معتبر به اجاره واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت ۱۲:۳۰ روز شنبه مورخ ۲۴/۰۴/۱۴۰۲ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

  • محل و مدت انجام کار : دانشگاه علوم پزشکی بیرجند –  یکسال کامل شمسی
  • نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۳۵ ریال یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۰۰۱۰۸۱۶۰۷۱۴۶۷۹۳ بانک مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شرکت در مزایده)
  • مهلت ارائه اسناد : تا ساعت ۱۲:۳۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۲
  • محل و بازگشایی پاکات :  اتاق کار معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه –  روز  سه شنبه  مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۲ (ساعت ۱۳:۰۰ )
  • مهلت بازدید : از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۲ الی روز دوشنبه مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۲ همه روزه بجز ایام تعطیل
  • در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مزایده میباشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: ۱۵۲۵۸۰۴
شناسه انتشار: ۴۲۲۵
شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
شماره نامه: ۱۴۰۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۴/۱۹