آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری خدمات حمل و نقل و سرویس دهی ایاب و ذهاب اداری شبکه بهداشت و درمان فردوس ( به شماره فراخوان ۲۰۰۱۰۳۰۲۵۹۰۰۰۰۶۹) را با مشارکت بخش غیر دولتی به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به کلیه شرکتهای دارای مجوز و دارای صلاحیت ایمنی کار از سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت (۰۹:۰۰) صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۴۰۱ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱- محل و مدت انجام کار : شهرستان فردوس  –   شبکه بهداشت و درمان   (۱۲ ماه کامل شمسی )  

۲- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۱۰۱۰۸۱۶۵۲۱۳۶۰۰۳ نزد بانک مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه (شرکت در مناقصه) مطابق با جدول ذیل :

ردیف مناقصه مبلغ تضمین (ریال) تاریخ و زمان  بازگشایی
۱ واگذاری خدمات حمل و نقل و سرویس دهی ایاب و ذهاب اداری شبکه بهداشت و درمان فردوس ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰/۱ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰

۳- مهلت ارائه اسناد : حداکثر تا ساعت ۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱

۴- محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکات :  خراسان جنوبی –  بیرجند –  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  – سازمان مرکزی –  اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه  –  زمان بازگشایی به شرح جدول فوق

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: ۱۴۶۲۶۶۱
شناسه انتشار: ۱۲۰۸
شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
شماره نامه: ۱۴۰۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶