آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

                 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد واگذاری امور خدمات نگهبانی و سرایدار نگهبانی واحدهای تابعه و پشتیبانی دوربین های مداربسته دانشگاه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به کلیه شرکتهای دارای مجوز از مراجع ذیصلاح  و دارای صلاحیت ایمنی کار واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت ۰۸:۵۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱- مدت و محل انجام کار : ۱۲ ماه کامل شمسی  –   دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و واحدهای تابعه

۲- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه معتبر بانکی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰/۱۲  ریال یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۱۰۱۰۸۱۶۵۲۱۳۶۰۰۳ نزد بانک مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه (شرکت در مناقصه)

۳- مهلت ارائه اسناد : تا ساعت ۰۸:۵۰ صبح روز شنبه مورخ ۰۶/۱۲/۱۴۰۱

۴- محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکات : سالن جلسات معاونت توسعه دانشگاه- روز  شنبه مورخ ۰۶/۱۲/۱۴۰۱ (ساعت ۰۹:۰۰ )

 

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می باشد.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: ۱۴۵۴۰۹۴
شناسه انتشار: ۱۱۳
شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
شماره نامه: ۱۴۰۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۹