بسمه تعالی

آگهی فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(مناقصه عمومی و  دو مرحله ای شماره ۵۳۱۵۷۲۶۰ )

شرکت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد لوله فولادی مورد نیاز خود جهت اجرای پروژه های گازرسانی استان سیستان و بلوچستان را به شرح  ذیل و با مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهای شرکت ملی گاز ایران و مورد تأیید بازرسی فنی شرکت گاز استان خراسان جنوبی از بین سازندگان و یا تأمین کنندگان ذیصلاح خریداری نماید ، بدین منظور از کلیه شرکتهای سازنده و یا تأمین کننده که توانایی تأمین اقلام فوق و تهیه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را دارند دعوت می نماید جهت شرکت در فراخوان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۱۰۳) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

تذکر : هیچ یک از تولید کنندگان مجاز به معرفی اشخاص حقوقی دیگر به عنوان نماینده نبوده ، در غیر اینصورت مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفی شده خواهد بود.

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور پیمانها- کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ – تلفن :‌ ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶ ، نمابر پیمانها :‌ ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

موضوع مناقصه : خرید ۲۸۰۰۰ متر لوله فولادی ۸ اینچ X42  با ضخامت ۰.۱۸۸ اینچ (تقاضای شماره ۰۲۳۰۰۱۶)

محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای (منابع بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه-طرحهای غیرعمرانی) شرکت گاز استان سیستان  و بلوچستان

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴- مبلغ تضمین۱۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( هفده میلیارد ریال)

شرایط مناقصه گران :

 • داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ، تهیه و یا فروش از مراجع ذیصلاح
 • توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانکی طبق ضوابط کارفرما
 • داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد
 • توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
 • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۱ یا حداقل سال ۱۴۰۰ توسط مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .
 • ارائه ایران کد کالا الزامی است.
 • تذکر : مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است .
 • نکته۲ : با توجه به ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارکهای علم و فناوری ، هر یک از مناقصه گران واجد شرایط بایستی مدارک و اسناد مثبته مبنی بر دانش بنیان بودن و یا عضویت در پارکهای علم و فناوری را ارائه نمایند .

برنامه زمانی مناقصه :

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی: از تاریخ۰۶/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۹:۰۰روز شنبه مورخ ۱۳/۰۸/۱۴۰۲
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ۲۷/۰۸/۱۴۰۲
 • اعلام نتایج ارزیابی کیفی :۲۹/۰۸/۱۴۰۲
 • مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ ۲۹/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۹:۳۰روز پنجشنبه مورخ ۰۲/۰۹/۱۴۰۲
 • آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بر روی سامانه ستاد : ساعت ۰۹:۳۰روز یکشنبه مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۲
 • زمان و مکان بازگشایی پاکات الف و ب: ساعت ۱۰:۰۰روز شنبه مورخ ۱۲/۰۹/۱۴۰۲- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی
 • زمان و مکان بازگشایی پاکات ج : پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها ، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در تاریخ ۱۵/۰۹/۱۴۰۲ ، در محل سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت. لازم به ذکر است تاریخ و مکان اعلام شده جهت گشایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها امکان تغییر وجود خواهد داشت ، با این وجود این شرکت نسبت به دعوت از مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها مورد تائید قرار گیرد به صورت کتبی اقدام خواهد نمود.

با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد ،  هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند .

مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را پس از بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شرکت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir  قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۵۹۱۴۸۴
شناسه انتشار: ۶۱۲۲
شماره م / الف: شناسه آگهی: ۱۵۹۱۴۸۴
شناسه انتشار: ۶۱۲۲
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت گاز استان خراسان جنوبی
شماره نامه: گ ۴۳ . ۰۰۷ . ۳۶۷۳۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۰۱