بسمه تعالی

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

(تجدید مناقصه  عمومی و  دو مرحله ای شماره  ۵۳۱۶۳۶۳۳ )

شرکت گاز استان خراسان جنوبی در نظر دارد لوله فولادی مورد نیاز  خود جهت اجرای پروژه های گازرسانی استان سیستان و بلوچستان را به شرح  ذیل و با مشخصات و شرایط کلی مندرج در اسناد مناقصه و مطابق با استانداردهای شرکت ملی گاز ایران و مورد تأیید بازرسی فنی شرکت گاز استان خراسان جنوبی از بین سازندگان و یا تأمین کنندگان ذیصلاح خریداری نماید ، بدین منظور از کلیه شرکتهای سازنده و یا تأمین کننده که توانایی تأمین اقلام فوق و تهیه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار را دارند دعوت می نماید جهت شرکت در فراخوان به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) به شماره فراخوان (۲۰۰۲۰۹۱۴۴۴۰۰۰۱۵۱) مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.

تذکر : هیچ یک از تولید کنندگان مجاز به معرفی اشخاص حقوقی دیگر به عنوان نماینده نبوده ، در غیر اینصورت مناقصه گزار مجاز به حذف شخص معرفی شده خواهد بود.

نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت گاز استان خراسان جنوبی (سهامی خاص)- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم (ص)- ابتدای خیابان شهدای نیروی انتظامی- شرکت گاز استان خراسان جنوبی- طبقه اول- امور حقوقی و  پیمانها- کدپستی : ۹۷۱۹۸۶۶۸۳۸ – تلفن :‌ ۳۲۳۹۲۰۰۰-۰۵۶ ، نمابر امور پیمانها :‌ ۳۲۴۰۰۵۲۳-۰۵۶

محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای (منابع بند ق تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه-طرحهای غیرعمرانی) شرکت گاز استان سیستان  و بلوچستان

موضوع تجدید مناقصه : خرید ۱۱.۶۰۵ متر لوله فولادی ۸ اینچ X42 و لوله فولادی ۱۲ اینچ  X52

شرح مختصر تجدیدمناقصه : خرید ۷۵۰ متر لوله فولادی ۸ اینچ X42 با ضخامت  ۰.۳۴۴  اینچ و۷۵۵ متر لوله فولادی ۸ اینچ X42 با ضخامت ۰.۳۷۵ اینچ و ۱۰.۱۰۰ متر  لوله فولادی ۱۲ اینچ  X52 با ضخامت ۰.۳۱۲اینچ

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹ ه- مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴- مبلغ تضمین۱۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ( شانزده میلیارد  و پانصد میلیون ریال)

شرایط مناقصه گران :

 • داشتن شخصیت حقوقی و مجوز تولید ، تهیه و یا فروش از مراجع ذیصلاح
 • توانایی ارائه انواع ضمانت نامه بانکی طبق ضوابط کارفرما
 • داشتن تجربه ، حسن سابقه و توان مالی متناسب با قرارداد
 • توانایی رعایت استانداردهای شرکت ملی گاز ایران
 • ارائه صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۲ یا حداقل سال ۱۴۰۱ توسط مؤسسات حسابرسی معتبر برای مناقصه گران الزامی است .
 • ارائه ایران کد کالا الزامی است.
 • نکته ۱ : مطابق بند الف ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، ارجاع کار صرفاً به موسسات و شرکت های ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندیهای مندرج در سامانه توانیران مجاز است .
 • نکته۲ : با توجه به ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر در پارکهای علم و فناوری ، هر یک از مناقصه گران واجد شرایط بایستی مدارک و اسناد مثبته مبنی بر دانش بنیان بودن و یا عضویت در پارکهای علم و فناوری را ارائه نمایند .

برنامه زمانی مناقصه :

 • مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : از تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۲
 • آخرین مهلت عودت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : ساعت ۰۹:۰۰  روز  شنبه مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۳
 • اعلام نتیجه ارزیابی کیفی : مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳
 • زمان و مکان بازگشایی پاکات الف و ب: ساعت ۱۱:۰۰روز سه شنبه مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳- سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی
 • زمان و مکان بازگشایی پاکات ج : پس از ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها ، پاکتهای مالی شرکتهای واجد شرایط در تاریخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ ، در محل سالن جلسات شرکت گاز استان خراسان جنوبی گشایش خواهد یافت. لازم به ذکر است تاریخ و مکان اعلام شده جهت گشایش پاکات مالی قطعی نبوده و با توجه به روند ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها امکان تغییر وجود خواهد داشت ، با این وجود این شرکت نسبت به دعوت از مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها مورد تائید قرار گیرد به صورت کتبی اقدام خواهد نمود.

با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس (www.setadiran.ir) انجام خواهد شد ،  هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت اسناد مناقصه ، بایستی اسناد را تا آخرین مهلت ذکر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند .

مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه را  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نمایند.

این آگهی در سایتهای www.nigc-skgc.ir   ، www.shana.ir    ، http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir  قابل رؤیت می باشد.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۶۸۰۶۰۰
شناسه انتشار: ۸۴۳۱
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت گاز استان خراسان جنوبی
شماره نامه: گ ۴۳ . ۰۰۷ . ۶۳۶۱۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۴