فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل الذکر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد؛ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۳ می باشد.

نام پروژه محل اجرا مهلت دریافت اسناد مهلت ارایه پیشنهاد تاریخ بازگشایی پیشنهادات شماره فراخوان در سامانه ستاد
خرید و نصب چمن مصنوعی فوتبال به متراژ ۲۶۶۴۳ مترمربع سطح استان خراسان جنوبی ۲۹/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ ساعت ۱۹ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ ساعت ۸ صبح ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ ساعت ۳۰/۸ صبح ۲۰۰۳۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰۱

لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای  الف :

خراسان جنوبی بیرجند خیابان مفتح ۲۷ استادیوم آزادی اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱

اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

شناسه آگهی: ۱۷۰۱۶۰۳
شناسه انتشار: ۸۵۷۹
شماره م / الف: 

سازمان: اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی
شماره نامه: ۲۰۰۳۰۰۰۱۶۵۰۰۰۰۰۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۳/۰۲/۰۱