آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند در نظر دارد خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع  غذای مورد نیاز بیمارستان های ولیعصر(عج) ، امام رضا (ع) ، رازی و ایرانمهر  را با مشارکت بخش غیر دولتی به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  به کلیه دارندگان پروانه غذای آماده از اتحادیه مربوطه ، رستوران ها و یا شرکت های خدماتی پشتیبانی ذیصلاح واگذار نماید ، لذا متقاضیان واجد شرایط میتوانند حداکثر تا ساعت (۰۸:۴۵) روز  شنبه مورخ  ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ با مراجعه به آدرس الکترونیکی فوق نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند.

۱- محل و مدت انجام کار : بیمارستان های ولیعصر(عج) ، امام رضا (ع) ، رازی و ایرانمهر –  شهرستان بیرجند  –   (۶ ماه کامل شمسی ) 

۲ – نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی وجه به حساب شماره ۴۱۰۱۰۸۱۶۵۲۱۳۶۰۰۳  بانک مرکزی به نام سپرده رد وجوه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (شرکت در مناقصه) مطابق با جدول ذیل :

ردیف مناقصه مبلغ تضمین ریال
۱ خرید مواد اولیه غذایی و واگذاری کلیه امور مربوط به طبخ و توزیع  غذای مورد نیاز بیمارستان های ولیعصر(عج) ، امام رضا (ع) ، رازی و ایرانمهر ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۶/۱۰

۳- مهلت ارائه اسناد : تا ساعت ۰۸:۴۵ صبح روز سه شنبه مورخ  ۲۳/۱۲/۱۴۰۱

۴- محل و تاریخ شروع فرآیند بازگشایی پاکات :  خراسان جنوبی –  بیرجند –  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  – سازمان مرکزی –  اتاق کار معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه  –  روز  سه شنبه مورخ  ۲۳/۱۲/۱۴۰۱-  ساعت ۰۹:۰۰

در ضمن هزینه چاپ و نشر آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و دانشگاه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات تابع آئین نامه مالی معاملاتی خویش مختار می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: ۱۴۶۴۵۵۹
شناسه انتشار: ۱۲۵۲
شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
شماره نامه: ۱۴۰۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۹