اصلاحیه آگهی

احترامأ پیرو فراخوان عمومی منتشره در روزنامه اتحاد ملت مورخه ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ در خصوص خرید دو دستگاه چیلر هوا خنک به ظرفیت ۶۰ تن تبرید دانشکده دندانپزشکی به اطلاع میرساند مهلت دریافت اسناد و ارسال پیشنهادات و بازگشایی پاکت ها به شرح ذیل اصلاح گردید :

آخرین مهلت دریافت اسناد آخرین مهلت ارسال پیشنهادات تاریخ جلسه بازگشایی
حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰  روز پنجشنبه  مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۲ حداکثر تا ساعت  ۱۲:۰۰ روز دوشنبه  مورخ    ۰۷/۱۲/۱۴۰۲ روز دوشنبه  مورخ ۰۷/۱۲/۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۰ 

– فرم تاییدیه اسناد بارگذاری شده در مناقصه نیز اصلاح گردید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

شناسه آگهی: ۱۶۶۷۱۳۵
شناسه انتشار: ۷۱۸۸
شماره م / الف: 

سازمان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
شماره نامه: ۱۴۰۲
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۱/۲۴