آگهی تجدید مناقصه عمومی

۱-موضوع مناقصه : خرید ، نصب و راه اندازی تجهیزات دوربین های مداربسته در مراکز ذخیره سازی کالای اساسی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خراسان جنوبی

۲-مناقصه گذار : اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خراسان جنوبی

۳-شماره فراخوان : ۲۰۰۱۰۹۰۶۲۸۰۰۰۰۰۷

۴-زمان ، مهلت و نشانی دریافت اسناد :

مدت دریافت اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیک دولت از ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ساعت ۱۰:۰۰روز دوشنبه مورخ ۲۴/۱۱/۱۴۰۱ می باشد .

۵-مدت اعتبار پیشنهاد ها : سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می باشد .

۶-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه :

واریز مبلغ ۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب شماره IR390100004001058206373747  خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با شناسه واریز ۹۶۸۲۹۴۲۱۰۸۰۰۳۷۳۷۴۷۰۲۰۰۰۳۹۱۳۰۰۱ و یا ارایه ضمانت نامه بانکی سه ماهه و قابل تمدید سه ماه دیگر.

۷-زمان و محل گشایش پیشنهاد ها :

تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه  ساعت ۱۳:۰۰روز پنجشنبه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۱در محل سالن جلسات اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خراسان جنوبی

۸-نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مناقصه :

مناقصه گران می بایست بر طبق شرایط و دستور العمل شرکت در مناقصه نسبت تکمیل و تنظیم و ارسال پاکات اقدام نمایند  .

۹-زمان و نحوه ارسال پاکات مناقصه :

مناقصه گران می بایست اسناد مناقصه شامل پاکات الف ، ب و ج را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : Setadiran.ir  www. درج و درعین حال فیزیک پاکت الف را تا ساعت ۱۰:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۱ به نشانی بیرجند ، خیابان مدرس ، چهارراه سیلو، اداره کل غله خدمات بازرگانی خراسان جنوبی تحویل نمایند.
۱۰-شماره تماس جهت هماهنگی : ۰۹۳۶۵۶۱۱۸۵۲ آقای دلیر

شناسه آگهی: ۱۴۵۲۳۱۹
شناسه انتشار: ۸۵
شماره م / الف: 

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ ۱۰:۲۰
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۱۸