مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار کرد: کیفیت هوای خراسان جنوبی در ۱۸ روز از دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰، ناسالم بود.

حسن اکبری، به رسانه‌های گروهی گفت: در سال گذشته ۷۱ روز کیفیت هوا در خراسان جنوبی ناسالم بود.

وی با اشاره به اختصاص۴۰ میلیارد تومان اعتبار در بحث مقابله با پدیده گرد و غبار در سال گذشته از محل صندوق توسعه ملی به خراسان جنوبی و توزیع آن بین دستگاه‌های مسئول، تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد این اعتبارات برای عملیات نهالکاری، بوته کاری، مدیریت رواناب، نهالکاری روی مالچ، آبیاری و مراقبت نهالکاری و بوته کاری سنواتی، احداث باد شکن، مدیریت چراو قرق اختصاص یافت.

وی گفت: ۷ میلیارد تومان اعتبار هم از محل صندوق توسعه ملی به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برای انجام عملیات حفاظت، قرق و مدیریت چرا و کاهش اثرات گرد و غبار، مراقبت، آبیاری و واکاری و حفظ و نگهداری ایستگاه‌های پایش و آنالیز گرد و غبار، تامین و تجهیز ایستگاه‌های پایش و آنالیز گرد و غبار و بخشی نیز به سازمان جهاد کشاورزی برای انجام عملیات کشاورزی و سازمان زمین شناسی و دانشگاه علوم پزشکی استان برای اجرای امور مقابله‌ای اختصاص یافت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: باید توجه داشت مقابله صرف با گرد و غبار موثر نیست و اقداماتی همچون نهالکاری در عرصه ۵ میلیون هکتاری تحت فرسایش استان به تنهایی راهکار موثر نخواهد بود لذا با حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب آن باید در شیوه‌های بهره برداری از منابع طبیعی از جمله مشاغل وابسته به طبیعت از جمله دامداری و شترداری در مراتع، فعالیت‌های معدنی و گردشگری در مناطق کویری تجدید نظر شود.

اکبری یادآور شد: سازگاری با کم آبی و مدیریت منابع، مشارکت مردم و مسئولان در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست نیز از موارد مهم اثر گذار برای جلوگیری از افزایش کانون‌های گرد و غبار خواهد بود.