خدمات صادق این مرد در خاطره تاریخی خراسان جنوبی نقش بست و به یادگار ماند، هر جا که می رود خدایا نگهدارش باش