?در تبصره ۱۱ بودجه سال بعد آمده که وزارت راه مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی به صورت رایگان در قالب شرایط ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، به خانواده‎های صاحب فرزندان ۴ قلو و بیشتر اختصاص دهد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور