سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: “علیرضا خامه زر” برای یک دوره چهارساله توسط اعضای هیئت نمایندگان به ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند انتخاب شد.

حامد حسن نژاد ” اظهار داشت: پیرو انتخابات پنجمین دوره نمایندگان اتاق بازگرانی بیرجند مورخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ و سپری شدن مهلت رسیدگی به اعتراض،اعتبار نامه هیئت نمایندگان منختب صادر شد.

وی بیان کرد: این اعتبار نامه‌ها در اولین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بیرجند امروز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی بیرجند با حضور سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و هیئت نظارت بر انتخابات، تقدیم و متعاقب آن انتخاب هیأت رئیسه به رأی گذاشته شد.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: در نهایت بر اساس انتخابات برگزار شده، علیرضا خامه زر به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، علی اکبر فرامرزی به عنوان نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، علی خدابخشی به عنوان نایب رئیس دوم، محمد محسن موهبتی زهان به عنوان خزانه‌دار و محمد عثمان نهتانی به عنوان منشی اتاق انتخاب شدند.

حسن نژاد بیان کرد: در این جلسه محسن احتشام و بهرام ساتلیخ محمدی به عنوان اعضای هیئت نمایندگان اتاق بیرجند در اتاق ایران انتخاب شدند.