وزارت راه و شهر سازی

راه آهن جمهوری اسلامی ایران                                  

باسمه تعالی

                                              آگهی دعوت به مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی ساده (فشرده)

شرکت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی ساده (فشرده) با شماره مناقصه (۰۱۰۳-ش-۰۱) به شرح ذیل اقدام نماید.

۱-شرح مختصر موضوع مناقصه: حمل فرآورده های نفتی (نفت گاز) از یزد به ایستگاه راه آهن طبس.

۲- مبلغ کل برآورد : ۸۸.۴۶۴.۷۲۰.۰۰۰ ریال.

۳- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : ۴.۴۲۳.۲۳۶.۰۰۰ ریال  – به صورت یکی از روشهای ذیل:

الفضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل راه آهن شرق صادره یکی از بانکهای مجاز که حداقل سه ماه ازآخرین تاریخ تحویل پیشنهادها اعتبار داشته و برای ۳ ماه دیگر قابل تمدید باشد (مطابق نمونه فرمت ارائه شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت۵۰۶۵۹هـ – ۲۲/۰۹/۱۳۹۴.

ب– اصل فیش واریزی وجه نقد بحساب تمرکز وجوه  نقدی راه آهن  به حساب ۲۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۶۴۰۰۶۳۷۲۶۲۴ir   بنام تمرکز وجوه سپرده راه آهن نزد بانک مرکزی .

ج– اوراق مالی اسلامی دولت.

۴- مدت و محل اجرا: مدت اجرا ۱۲ ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه میباشد.

۵- شرایط لازم جهت شرکت در مناقصه:  بارگذاری گواهی صلاحیت های ذیل، در زمان ارسال اسناد الزامی می باشد.

الف) پروانه فعالیت در زمینه حمل مواد نفتی از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای.

ب) تاییدیه از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی.  ج) گواهی صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۶- مهلت و نحوه دریافت اسناد: متقاضیان می توانند حداکثر تا ساعت۱۹:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۳ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانیwww.setadiran.ir   و از طریق لینک مربوط در سامانه فوق، اسناد را دریافت نمایند.

۷- مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده: پیشنهادها باید حداکثر تا ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۸/۰۱/۱۴۰۳ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir   بارگذاری و پاکت (الف) به نشانی استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، میدان امامزاده، اداره کل راه آهن شرق -کدپستی ۹۷۹۱۱۳۵۵۵۵ ارسال گردد.

۸– زمان و محل گشایش: پاکات در ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۳ در کمیسیون مناقصات واقع در اداره کل راه آهن شرق، باز و نتیجه مناقصه اعلام می گردد.

                                                                  

                                                                           اداره کل راه آهن شرق

شناسه آگهی: ۱۶۸۴۴۹۵
شناسه انتشار: ۸۴۸۴
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت راه آهن شرق (طبس)
شماره نامه: ۰۱۰۳-ش-۰۱
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲