حمایت جمعی از هنرمندان خراسان جنوبی از معتمدیان و نه به جابجایی استاندار