#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

سه فضا در خراسان جنوبی هستند که به ترتیب اولویت می توانند در تحقق شعار سال گام بردارند ۱ – پارک علم و فن آوری ۲ – بنیاد نخبگان ۳ – جهاد دانشگاهی توضیح مدیران این مجموعه های جز ماندگارترین مدیران استان بوده اند . کاش برای تنویر افکار عمومی سوالات زیر راپاسخ دهند ۱- چه حمایت هایی از مجموعه ها کرده اند و از چه کسانی بیشترین حمایت را ۲- بیشترین تسهیلات به چه کسانی داده شده است و جوانان چند درصد بوده اند ۳ – در تولید حمایت های ایشان در استان چقدر تاثیر گذار بوده است ۴ – مجموعه ها و افراد استانی حمایت شده چقدر برند ملی پیدا کرده اند

سه فضا در خراسان جنوبی هستند که به ترتیب اولویت می توانند در تحقق شعار سال گام بردارند ۱ – پارک علم و فن آوری ۲ – بنیاد نخبگان ۳ – جهاد دانشگاهی توضیح مدیران این مجموعه های جز ماندگارترین مدیران استان بوده اند . کاش برای تنویر افکار عمومی سوالات زیر راپاسخ دهند ۱- چه حمایت هایی از مجموعه ها کرده اند و از چه کسانی بیشترین حمایت را ۲- بیشترین تسهیلات به چه کسانی داده شده است و جوانان چند درصد بوده اند ۳ – در تولید حمایت های ایشان در استان چقدر تاثیر گذار بوده است ۴ – مجموعه ها و افراد استانی حمایت شده چقدر برند ملی پیدا کرده اند