حضور پررنگ دهه نودی ها و دهه هشتادی ها در راهپیمایی روز قدس شهرستان بیرجند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور