حضور مشارکت کننده ۱۰۰ ساله در شعبه أخذ رأی مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روستای چهکند