حضور مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در سامانه ۱۲۲ برای پاسخگویی

شناسه آگهی: ۱۴۹۷۱۷۴
شناسه انتشار: ۲۷۵۳
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۲/۲۴