حضور مدیر عامل شرکت آب منطقه ای در سامانه ۱۱۱ وپاسخ به سوالات مردمی

شناسه آگهی: ۱۵۹۶۴۳۳
شناسه انتشار: ۶۱۶۲
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
شماره نامه: ۱۷۰
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۸/۰۹